Skip to main content

Algemene voorwaarden, versie 5 oktober 2022

Artikel 1. Algemeen & definities 

Kim Moors, handelend onder de naam Budgetbaas met zetel te Vogelzangstraat 50, 3740 Bilzen en ondernemingsnummer BE0668930311 
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan
Dienstverlener: Kim Moors, handelend onder de naam Budgetbaas
Diensten: workshops, webinars, groepssessies en 1 op 1 coachings en dit zowel via website, sociale media of e-mail.
Klant: de ondernemer of natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met ons als Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou als Klant en ons als Dienstverlener.  
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aankopen van de dienst of de goederen.
Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien je handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan je geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of een aangetekend schrijven waar nodig. 
Website: www.budgetbaas.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij ‘Dienstverlener’ onze diensten en producten aan jou ‘Klant’ zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou ‘Klant’. Dit voor zover er niet schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. Budgetbaas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan onderstaande algemene voorwaarden zonder dat deze invloed zullen hebben op bestaande overeenkomsten.  

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij ‘Dienstverlener’ doen steeds een aanbod via de website of offerte per e-mail. De prijzen in de offertes voor ondernemers zijn steeds exclusief BTW. In onze offertes voor consumenten zijn alle prijzen inclusief BTW.

3.2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na een periode van 30 dagen - of de aangegeven periode op de offerte - vervalt het aanbod van ons ‘Dienstverlener’ en kan jij ‘Klant’ dit niet meer aanvaarden.

3.3. Wij ‘Dienstverlener’ hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij ‘Klant’ het aanvaardt (aankoop), is het geldende aanbod. 

3.4. Wij ‘Dienstverlener’ kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij ‘Klant’ redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij ‘Klant’ ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking

4.1. Wij ‘Dienstverlener’ bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit workshops, webinars, groepssessies en 1 op 1 coachings en dit zowel fysiek als via online kanalen.

Wij ‘Dienstverlener’ zullen voor het starten van coachings eerst een intakegesprek met jou, ‘Klant’ laten plaatsvinden. Zowel wij ‘Dienstverlener’ als jij ‘Klant’ kunnen beslissen om het traject aan te vatten of te weigeren. Wij ‘Dienstverlener’ zijn hiervoor aan jou ‘Klant’ geen verantwoording verschuldigd.

4.2. Wanneer jij ‘Klant’ onze offerte met betrekking tot het opstarten van een traject ondertekent,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou ‘Klant’ zijn wij ‘Dienstverlener’ niet gehouden tot een terugbetaling. 

4.3. Indien een van onze diensten wordt geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de sessie, dan zullen wij ‘Dienstverlener’ aan jou ‘Klant’ 50% van de kostprijs aanrekenen.

Indien jij ‘Klant’ de dienst annuleert tot 48 uur voorafgaand aan de sessie, zullen wij  ‘Dienstverlener’ tot een volledige terugbetaling overgaan.

4.4.  Wij ‘Dienstverlener’ voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en met de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit uit. Wij ‘Dienstverlener’ verwachten dat jij ‘Klant’ ons op de hoogte brengt van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de Dienst.

Wij ‘Dienstverlener’ zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij ‘Klant’ beoogde.

4.5. Wij ‘Dienstverlener’ zullen bij het uitvoeren van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien wij dit noodzakelijk achten. 

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product of dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website of in de offertes van ons ‘Dienstverlener’.

5.1.2. De eerste afspraak zal pas kunnen worden vastgelegd na betaling van een voorschot of bij betaling van het volledige traject. Wij ‘Dienstverlener’ zullen duidelijk aangeven wat wij ‘Dienstverlener’ van jou ‘Klant’ verwachten.

5.1.3. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou ‘Klant’.  

5.1.4. Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en de eventuele vraag voor bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de geldende tarieven. De geldende tarieven kunnen ten allen tijde bij ons worden opgevraagd.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Jij ‘Klant’ kan sommige van onze producten en diensten online aankopen. Voor sommige diensten zullen wij ‘Dienstverlener’ een factuur opmaken. Deze factuur dient binnen een termijn van 30 dagen te worden betaald met vermelding van het factuurnummer.

5.2.2. Indien jij ‘Klant’ in gebreke blijft bij het betalen van de facturen, kunnen wij  ‘Dienstverlener’ het traject opschorten tot na de betaling.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij ‘Klant’ vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50.00 EUR per factuur. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.2.4. Eventuele herinneringskosten voor facturen, vallen ten laste van jou ‘Klant’. Een eerste herinnering is kosteloos, vanaf een tweede en derde herinnering kunnen wij ‘Dienstverlener’ een administratieve kost van 7.50 EUR aanrekenen. 

Artikel 6 – Duurtijd en Levering

6.1. Wij ‘Dienstverlener’ doen ons uiterste best om onze fysieke producten te versturen binnen een leveringstermijn van 7 werkdagen.

6.2. Indien onze producten niet op voorraad zijn, word je ‘Klant’ op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang je ‘Klant’ hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

6.3. Bij aankoop van onze digitale producten, krijg je ‘Klant’ deze onmiddellijk na jouw betaling online ter beschikking en ontvang je deze ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst. 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. Algemeen

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor jou ‘Klant’ die in jouw hoedanigheid van consument producten online aankoopt. 

Jij ‘Klant’ hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij ‘Dienstverlener’ hebben het recht jou ‘Klant’ te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij ‘Klant’ of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

7.2. Uitzonderingen

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou ‘Klant’ en mits jij hebt erkend dat je jouw herroepingsrecht verliest zodra wij ‘Dienstverlener’ de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd.

Jij ‘Klant’ verliest jouw herroepingsrecht na uitvoering van een deel of het gehele traject.

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij ‘Klant’ voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en jij ‘Klant’ hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.  

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ‘Klant’ ons ‘Dienstverlener’ via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post of per  e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons ‘Dienstverlener’ bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij ‘Klant’ jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Jij ‘Klant’ moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons ‘Dienstverlener’. Jij ‘Klant’ bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

Indien wij ‘Dienstverlener’ de goederen niet binnen de termijn van 14 dagen ontvangen, dan kunnen wij ‘Dienstverlener’ deze goederen niet terugnemen.

8.3. Indien de goederen niet zijn wat jij ‘Klant’ ervan verwacht had, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor rekening van jou ‘Klant’.

Indien de goederen niet in perfecte staat zijn door een fabrieksfout of schade of indien het foute product werd geleverd, dan komen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van ons ‘Dienstverlener’.

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behouden wij ‘Dienstverlener’ ons het recht voor om jou ‘Klant’ aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou ‘Klant’ dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

8.5. Indien jij ‘Klant’ de overeenkomst herroept, zullen wij ‘Dienstverlener’ alle tot op dat moment van jou ‘Klant’ ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou ‘Klant’ terugbetalen binnen max. 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou ‘Klant’ om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij ‘Dienstverlener’ wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij ‘Klant’ hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden en dit naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij ‘Dienstverlener’ betalen jou ‘Klant’ terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij ‘Klant’ de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij ‘Klant’ uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou ‘Klant’ voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  

Artikel 9 – Betwistingen 

Jij ‘Klant’ bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons ‘Dienstverlener’.

Jij ‘Klant’ kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten Ombudsdienst van de Federale Overheid. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Algemeen

Wij ‘Dienstverlener’ zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij ‘Klant’ erkent dat wij ‘Dienstverlener’ slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij ‘Dienstverlener’ hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij ‘Dienstverlener’ hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

10.2. Overmacht 

Wij ‘Dienstverlener’ aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij ‘Dienstverlener’ als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij ‘Dienstverlener’ alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

10.3. Relaties met derden 

Voor zover wij ‘Dienstverlener’ afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij ‘Dienstverlener’ op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons ‘Dienstverlener’ te wijten zou zijn kan jij ‘Klant’ ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons ‘Dienstverlener’ een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij ‘Dienstverlener’ kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het factuurbedrag. Wij ‘Dienstverlener’ zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.5. Website 

Wij ‘Dienstverlener’ zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij ‘Dienstverlener’ zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij ‘Dienstverlener’ zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.  

Artikel 11 – Stopzetting

Wij ‘Dienstverlener’ behouden het recht om in de volgende gevallen de overeenkomst per direct stop te zetten:

  • indien jij ‘Klant’ gegevens deelt met derden;
  • indien jij ‘Klant’ niet komt opdagen voor 3 afspraken;
  • indien jij ‘Klant’ de nodige discretie niet respecteert;
  • indien jij ‘Klant’ kennis of documenten van ons ‘Dienstverlener’ deelt met derden. 

Wij ‘Dienstverlener’ zijn hiervoor aan jou ‘Klant’ geen verantwoording verschuldigd. 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou ‘Klant’ dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website of in trainingen of cursussen eigendom zijn van ons ‘Dienstverlener’ en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Online diensten

13.1. De toegang van jou ‘Klant’ tot online trainingen of online diensten is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en deze gegevens mogen dan ook niet gedeeld worden met derden.

13.2. Bij vermoeden van delen van persoonlijke gegevens (vb. accountgegevens) met derden, zal de toegang geblokkeerd worden zonder dat wij ‘Dienstverlener’ aan jou enige vergoeding zijn verschuldigd. 

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij ‘Klant’ je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons ‘Dienstverlener’. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

14.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij ‘Klant’ zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

14.3. In het kader van de diensten die wij ‘Dienstverlener’ verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij ‘Klant’ opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou ‘Klant’ naar behoren uit te voeren. 

14.4. Voor meer informatie verwijzen wij ‘Dienstverlener’ jou ‘Klant’ naar de Privacyverklaring op onze website www.budgetbaas.be die integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 15 – Geheimhouding 

15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

15.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

15.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.000 EUR, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken. 

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

16.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

16.4. Indien jij ‘Klant’ vragen of opmerkingen hebt omtrent de dienstverlening van ons ‘Dienstverlener’, kan je steeds contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij ‘Dienstverlener’ hechten enorm veel belang aan een goede verstandhouding met jou ‘Klant’ en stellen het dan ook op prijs dat jij ‘Klant’ eventuele opmerkingen onmiddellijk aan ons ‘Dienstverlener’ bezorgt.